Cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Câu hỏi: Cô tôi sinh ngày 30/12/1970, đã tham gia BHXH từ tháng 6 năm 1993 và đến nay thời gian đóng BHXH được 19 năm. Vậy tôi xin hỏi nếu tham gia BHXH đến tháng 3 năm 2016 thì cô tôi đủ 20 năm đóng BHXH. Vậy, theo cách tính lương hưu mới được Quốc hội thông qua cuối năm 2014 thì trường hợp của cô tôi thì cách tính lương hưu như thế nào ? Ghi chú: Cô tôi có 17 năm làm việc trong môi trường độc hại.

Trả lời: Cảm ơn Qúy khách đã tin tưởng gửi câu hỏi cho công ty Luật Sư Toàn Quốc. Công ty tư vấn trường hợp của cô của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường kể từ năm 2021 là đủ 55 tuổi 04 tháng. Và tuổi nghỉ hưu của người lao động làm công việc nặng nhọc, đọc hại thấp hơn không quá 5 tuổi so với người lao động làm việc ở độ tuổi bình thường. Như vậy tuổi nghỉ hưu đối với cô bạn là từ đủ 50 tuổi 4 tháng

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ….”

Cô bạn đã có 17 năm làm việc trong môi trường độc hại. Theo điểm b, khoản 1, Điều 54 Luật BHXH 2014 sửa đổi bởi điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;…”

Như vậy, đến ngày 30/4/2021 thì cô của bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Khi đó mức lương hưu được xác định theo  khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014 như sau:
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

…b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Điều 62 Luật này quy định về Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu. Trong đó đối với trường hợp của cô bạn thì áp dụng điểm a, khoản 1 như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu”.

Do không có thông tin cụ thể về mực tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm và quá trình đóng bảo hiểm chi tiết nên Luật Sư Toàn Quốc chỉ đưa ra tư vấn chung về lương hưu cho cô bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *