Cán bộ hợp đồng có được tăng lương theo NĐ 17/2015/NĐ-CP?

Luật sư tư vấn về những đối tượng được tăng lương 8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP. Cán bộ hợp đồng trong biên chế thì có được tăng lương? Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Nội dung cần tư vấn:

Kính chào Luật Sư Toàn Quốc, tôi muốn hỏi Luật Sư Toàn Quốc vấn đề tăng lương 8%: Tôi là cán bộ hợp đồng trong biên chế của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có mã ngạch, có đóng Bảo hiểm (đến nay đã được 4 năm 2 tháng). Tôi đang chờ thi công chức, nhưng trong lần rà soát danh sách những người được hưởng tăng lương 8% này những đối tượng như tôi lại không được hưởng, tôi muốn hỏi Luật Sư Toàn Quốc tư vấn giúp tôi là chúng tôi có được hưởng tăng lương 8% đó không ạ? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời: Luật Sư Toàn Quốc xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo như nội dung của bạn thì bạn đang hỏi về đối tượng được tăng lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Điều 2 của Nghị định quy định về đối tượng áp dụng như sau:

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:
…..
đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
…..
Do vậy bạn nằm trong đối tượng được tăng lương (cán bộ hợp đồng). Tuy nhiên không nói rõ hợp đồng của bạn là hợp đồng có thời hạn hay không có thời hạn. Nếu là hợp dồng xác định thời hạn thì bạn sẽ không thuộc đối tượng được tăng lương. Còn nếu là hợp đồng không xác định thời hạn thì bạn sẽ được tăng lương, căn cứ vào Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn quy định này:

1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện các Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 01/01/2015), nằm trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

Đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, chỉ tổng hợp số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với số người lao động quy định tại Khoản 1 Điểm a điều này tăng thêm trong năm 2015 so với số người có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (nếu có), nếu trong phạm vi tổng mức biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2015 thì nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của số biên chế này được các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo bổ sung để Bộ Tài chính xem xét giải quyết (đối với các Bộ, cơ quan Trung ương) hoặc tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương năm sau (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Không tổng hợp đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP vào số đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP để xác định nhu cầu tiền lương tăng thêm theo quy định của Thông tư này.

b) Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương tăng thêm hàng tháng quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và số tháng thực tế người lao động giữ bậc lương từ 2,34 trở xuống.

Nếu như bạn đủ điều kiện như trên mà vẫn không được hưởng theo đúng chế độ chính sách thì bạn có thể làm đơn khiếu nại quyết định hành chính gửi đến người ra quyết hành chính này. Nội dung và trình tự tuân thủ đúng quy định của Luật khiếu nại.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *