Chế độ hưởng khi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Bố tôi sinh năm 1958, hiện tại đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập, có 37 năm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Hiện tại, đơn vị bố tôi công tác đang có chế độ nghỉ hưu trước tuổi. Tôi muốn hỏi : Nếu Bố tôi về hưu năm nay ( năm 2015) thì được hưởng chế độ hưu như thế nào ạ?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về mức lương hưu được hưởng

Do anh không trình bày rõ bố anh làm chức vụ gì, nghỉ hưu theo chế độ nào nên theo suy đoán của chúng tôi bố anh là đối tượng được nghỉ hưu theo quy định tại điều 2 Nghị định 26/2015/NĐ-CP về đối tượng áp dụng:

“1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm).

2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này”.

Vì vậy bố anh sẽ được hưởng lương theo quy định trong luật bảo hiểm xã hội 2006 (áp dụng với trường hợp nghỉ hưu năm 2015) nếu đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 về điều kiện hưởng lương hưu:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định”.

Do bác đã đóng bảo hiểm xã hội được 37 năm nên đã đủ thời gian để hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1, điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

Cách tính lương hưu cụ thể như sau

15 năm đầu đóng BHXH: 45%.

22 năm đóng BHXH tiếp theo:  22 * 2% = 44%.

Tổng phần trăm bình quân tiền lương :45% + 44% = 89%.

Tuy nhiên mức tối đa phần trăm lương hưu được hưởng chỉ là 75%.

Vậy lương hưu hàng tháng bố anh được hưởng: 75% * BQTL.

Cách tính mức bình quân tiền lương được quy định tại điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Và bố anh cũng không bị giảm trừ lương hưu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 3 Nghị định số: 26/2015/NĐ-CP.

Về trợ cấp nghỉ hưu một lần

Ngoài ra, với thời gian đóng BHXH trên 30 năm thì bố anh còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

“Điều 54.Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Trợ cấp một lần bố anh được hưởng khi nghỉ hưu từ năm thứ 31 trở đi = (37 – 30) * 0.5 * BQTL.

Ngoài ra, bố anh còn được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *