Cổ đông có được rút toàn bộ cổ phần không?

Tư vấn về việc trả lại phần vốn góp của cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trên 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và quyền xem xét báo cáo kinh doanh của cổ đông phổ thông

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi công ty Luật Sư Toàn Quốc, tôi có một vấn đề cần xin tư vấn, mong các anh chị vui lòng hỗ trợ tư vấn giúp. Công ty chúng tôi là công ty cổ phần thành lập từ tháng 4 năm 2013, đến nay đã được gần 6 năm. Công ty có 3 cổ đông tỉ lệ đều nhau. Hiện nay một thành viên A muốn rút toàn bộ cổ phần (chúng tôi đã thông nhất tính toán và chốt báo cáo kinh doanh đc giá trị công ty là 6 tỷ (nhưng trong đó có 3 tỷ là công nợ các dự án chưa đòi được, sẽ chi trả cho các thành viên khi khách hàng thanh toán). Số giá trị hiện hữu là 3 tỷ (gồm tiền mặt và tài sản cố định…) đã chia đều và thành viên A đã lấy ra 1 tỷ (đã lấy tiền từ hồi tháng 5.21018). Tuy nhiên có một số vấn đề chưa thống nhất được nên các bên vẫn chưa ký biên bản xác nhận để rút cổ phần để làm thay đổi Đăng ký kinh doanh và thành phần cổ đông. Đến nay phần công nợ 3 tỷ chung của các cổ đông vẫn chưa thu hồi được và từ thời điểm thành viên A rút tiền thì công ty vẫn hoạt động kinh doanh bình thường bằng nguồn vốn của 2 thành viên còn lại (có phải góp thêm một phần). Tuy nhiên, đến nay thành viên A lại cứ yêu cầu công ty gửi báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty cho thời gian tính từ thời điểm đã rút 1 tỷ đồng đến thời điểm hiện tại.Xin luật sư tư vấn giúp thành viên A yêu cầu như thế có đúng không và công ty có phải làm theo yêu cầu của ông A hay không? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần chỉ được thực hiện khi có căn cứ theo quy định của pháp luật quy định. Cụ thể Khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.”

Hiện nay nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trên 2 năm và Đại hội đồng cổ đông có quyết định công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông A theo Điểm a Khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp năm 2014 nêu trên thì công ty phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

…….

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;”

Như vậy khi A vẫn còn là cổ đông của công ty thì A vẫn có quyền yêu cầu được xem xét báo cáo tài chính của công ty. Trường hợp của bạn, công ty không được trả toàn bộ phần vốn góp mà chỉ có thể trả một phần vốn góp theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông. Số cổ phần còn lại thì A có thể chuyển nhượng cho người khác theo đúng quy định về điều kiện chuyển nhượng cổ phần. Sau khi đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và không còn vốn góp trong công ty thì A không còn là cổ đông của công ty và không có quyền yêu cầu công ty gửi báo cáo hoạt động kinh doanh cho mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *