Công chức khi xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào Luật sư, cho tôi xin hỏi: Tôi được cơ quan cho đi học tiếng Anh một năm. Tôi đã học xong 2 năm. Bây giờ tôi xin nghỉ việc thì tôi có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Nếu có tính như thế nào theo quy định pháp luật? Tôi là 1 công chức nhà nước. Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Sư Toàn Quốc, chúng tôi tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Nghị định 54/2005/NĐ – CP nghị định của chính phủ quy định về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức, tại Điều 12 có quy định về trường hợp công chức, viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:

1. Công chức, viên chức sau khi được cử đi đào tạo mà chưa hết thời gian yêu cầu phục vụ quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định này mà tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

2. Công chức, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

Do đó, cần xem xét hợp đồng  giữa bạn và cơ quan, nếu như hai bên có thỏa thuận: sau khi hoàn thành xong khóa học, bạn sẽ trở về làm việc cho cơ quan này trong một khoảng thời gian nhất định thì bạn sẽ phải đảm bảo làm đủ thời gian đó, nếu chưa kết thúc khoảng thời gian đó mà bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bạn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo cho cơ quan.

Ngược lại, nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời gian yêu cầu phục vụ thì bạn không phải bồi thường khi xin nghỉ việc.

Trong trường hợp bạn phải bồi thường chi phí đào tạo, thì các khoản chi phí đào tạo được tính để bồi thường cũng như cách tính chi phí bồi thường được quy định tại Điều 13 Nghị định 54/2005/NĐ – CP nghị định của chính phủ quy định về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức như sau:

1. Các khoản chi phí đào tạo được tính để bồi thường bao gồm: các khoản chi cho khóa đào tạo (bao gồm cả chi phí đi lại) tính theo từng người được đào tạo có thời gian từ 03 (ba) tháng trở lên từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn tài chính viện trợ chính thức của nước ngoài cho Việt Nam, từ nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị.

2. Cách tính chi phí bồi thường:

a) Đối với công chức, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc trở về cơ quan, đơn vị mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc ngay thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo của khóa học đó.

b) Đối với các trường hợp khác thì chi phí bồi thường được tính như sau:

Căn cứ vào thời gian yêu cầu phục vụ và thời gian công chức, viên chức làm việc liên tục tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành khóa đào tạo và tổng chi phí của khóa đào tạo để tính mức bồi thường như sau:

Chi phí đào tạo phải bồi thường = ( Thời gian yêu cầu phục vụ Thời gian làm việc sau khi đào tạo ) x Tổng chi phí của khóa đào tạo
Thời gian yêu cầu phục vụ

Trong đó: thời gian yêu cầu phục vụ được quy định gấp 03 (ba) lần so với thời gian của khóa đào tạo.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *