Hết nhiệm kỳ lãnh đạo, xuống chức danh chuyên viên, mức lương như thế nào?

Chúng tôi là công ty cổ phần nhà nước chiếm 51%. Xin hỏi hiện chúng tôi đang đóng bảo hiểm theo chức vụ của thang bảng lương nhà nước . Trong bậc lương lãnh đạo không tách riêng phụ cấp trách nhiệm mà áp dụng thang bảng lương lãnh đạo doanh nghiệp loại 1 (6,31). Khi hết nhiệm kỳ lãnh đạo chuyển về chuyên viên thì xếp theo lương nào. Xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Trả lời: Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này, chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Thông tư  02/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

2. Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

c) Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm):

c1) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành,

c2) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để nghỉ hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

c3) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó.

c4) Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các tiết c1, c2 và c3 nêu trên, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Trường hợp ở công ty của bạn, lý do hết nhiệm kỳ thuộc điểm c4 điểm khoản 2 trên, thì trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi chức vụ lãnh đạo, sẽ vẫn được tính lương theo phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 6,31, đến tháng thứ 7 sẽ được thay đổi về hệ số phụ cấp danh cho chức danh chuyên viên.

Theo Quyết định 1111/QĐ-BLĐTBXH năm 2011, Điều 6. Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc

1. Tiền lương do Nhà nước quy định:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công.

Theo đó, trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi chức vụ lãnh đạo, người đó vẫn được tính phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì vẫn đóng BHXH trên mức lương có phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kể từ tháng thứ 7 trở đi, người này sẽ được đóng BHXH trên mức lương có phụ cấp chức danh chuyên viên.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *