Hỏi về trường hợp không được hưởng lương tăng thêm theo NĐ 17/2015/NĐ-CP

Luật Sư Toàn Quốc tư vấn miễn phí về trường hợp người đã được hưởng mức lương tăng thêm là 0.5 so với mức lương cơ sở có thuộc đối tượng hưởng lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP nữa hay không? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn:

Chào luật sư, tôi có một câu hỏi như sau. Căn cứ vào nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Xét về đối tượng áp dụng thì những người có hệ số 2.34 trở xuống theo điểm e, khoản 1 của điều 2 thì bến xe khách Thành phố Tuyên Quang có 11 đối tượng được áp dụng mức tiền lương tăng thêm là 8% theo Nghị định này.Tuy nhiên theo điểm a, khoản 3 của điều 2 thì có ghi những đối tượng không được áp dụng là : Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền; Đơn vị tôi đang chi mức tăng thu nhập hàng tháng theo hệ số lương là 0.5, vậy trong trường hợp này thì các đối tượng trên có được hưởng mức tiền lương tăng thêm nữa không.

Trả lời tư vấn. Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp này chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Điểm a, khoản 3 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ – CP quy định, các đối tượng thuộc đối tượng được hưởng mức lương tăng thêm theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu đã được hưởng hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền thì không được hưởng mức tăng thêm là 8% mức lương hiện hưởng theo quy định của nghị định này.

Bạn đang hưởng hệ số tiền lương tăng thêm là 0.5 so với mức lương cơ sở. Mức lương tăng thêm này cao hơn 0.08 so với mức lương cơ sở. Do vậy, bạn không thuộc đối tượng được hưởng lương tăng thêm theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ – CP.

Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (trừ đối tượng được điều chỉnh tăng 8% lương từ 01/01/2015) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang là 1.150.000 đồng/tháng.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *