Luật sư tư vấn về độ tuổi hưởng lương hưu

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi sinh ngày 02 tháng 6 năm 1970. Tôi có thời gian công tác la 25 năm trong đó co 20 năm làm công việc nặng nhọc độc hại (công nhân làm đường) Thang 5 năm 2015 tôi đã giám định khoa và đã có kết quả suy giảm 61% sức khỏe. Vây ngày 02 thang 6 năm 2015 tôi đã đủ tuổi nghi hưu chưa? Xin tư vấn giúp tôi. Xin trân trọng cam ơn

Trả lởi: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”.

Trường hợp của bạn là có 20 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, và có kết quả giám định suy giảm sức khỏe là 61% như vậy, căn cứ vào khoản 2, Điều 51 trên thì bạn đủ điều kiện hưu trí với mức thấp hơn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *