Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 82/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19tháng 07năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

n cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11năm 2007;

Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất,

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục III: Các chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV: Các tiền chất.

Điều 2.Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các danh mục được quy định tại Điều 1 của Nghị định này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Điều 3.Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều chế, sử dụng chất ma túy hoặc cần thiết phải chuyển đổi các chất trong các danh mục theo thông báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

Điều 4.Trên cơ sở Danh mục IV của Nghị định này, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao phân loại tiền chất theo cấp độ để có biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp.

Điều 5.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

2. Các Nghị định: Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 6.Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

Điều 7.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

DANH MỤC I

CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)

TT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Acetorphine

3-O-acetyltetrahydro – 7 – a – (1 – hydroxyl -1 – methylbutyl) – 6, 14 – endoetheno – oripavine

25333-77-1

2

Acetyl-alpha-methylfenanyl

N– [1 – (a – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] acetanilide

101860-00-8

3

Alphacetylmethadol

a -3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane

17199-58-5

4

Alpha-methylfentanyl

N– [1 – (a – methylphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide

79704-88-4

5

Beta-hydroxyfentanyl

N– [1 – (b – hydroxyphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide

78995-10-5

6

Beta-hydroxymethyl-3 – fentanyl

N– [1 – (b – hydroxyphenethyl) – 3 – methyl – 4 – piperidyl] propinonanilide

78995-14-9

7

Brolamphetamine (DOB)

2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine

64638-07-9

8

Cần sa và các chếphẩm từ cần sa

8063-14-7

9

Cathinone

(-) – a – aminopropiophenone

71031-15-7

10

Desomorphine

Dihydrodeoxymorphine

427-00-9

11

DET

N, N– diethyltryptamine

7558-72-7

12

Delta-9-tetrahydrocanabinol và các đồng phân

(6aR,10aR) – 6a,7, 8, 10a– tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [b,d]pyran – 1- ol

1972-08-3

13

DMA

(±) – 2,5 – dimethoxy – a – methylphenylethylamine

2801-68-5

14

DMHP

3 – (1,2 – dimethylheptyl) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H– dibenzo [b,d]pyran

32904-22-6

15

DMT

N, N– dimethyltryptamine

61-50-7

16

DOET

(±) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy -a-phenethylamine

22004-32-6

17

Eticyclidine

N– ethyl – 1 – phenylcylohexylamine

2201-15-2

18

Etorphine

Tetrahydro -7a – (1 – hydroxy – 1 – methylbutyl) – 6,14 – endoetheno – oripavine

14521-96-1

19

Etryptamine

3 – (2 – aminobuty) indole

2235-90-7

20

Heroine

Diacetylmorphine

561-27-3

21

Ketobemidone

4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine

469-79-4

22

MDMA

(±) – Na – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine

42542-10-9

23

Mescalin

3,4,5 – trimethoxyphenethylamine

54-04-6

24

Methcathinone

2 – (methylamino) -1 – phenylpropan – 1 – one

5650-44-2

25

4 – methylaminorex

(±) – cis– 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline

3568-94-3

26

3 – methylfentanyl

N– (3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide

42045-86-3

27

3 – methylthiofentanyl

N– [3 – methyl -1 [2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide

86052-04-2

28

MMDA

(±) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy – a – methylphenylethylamine

13674-05-0

29

Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác

(5a,6a)-17-Methyl-7,8-didehydro-4,5- epoxymorphinan-3,6-diol – bromomethane (1:1)

125-23-5

30

MPPP

1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate (ester)

13147-09-6

31

(+) – Lysergide (LSD)

9,10 – didehydro -N,N- diethyl – 6 – methylergoline – 8b carboxamide

50-37-3

32

N– hydroxy MDA (MDOH)

(±) – N – hydroxy – [a – methyl – 3,4 – (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

74698-47-8

33

N-ethyl MDA

(±) N – ethyl – methyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine

82801-81-8

34

Para– fluorofentanyl

4’ – fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide

90736-23-5

35

Parahexyl

3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6, 6, 9 – trimethyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol

117-51-1

36

PEPAP

1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate

64-52-8

37

PMA

p– methoxy – a – methylphenethylamine

64-13-1

38

Psilocine, Psilotsin

3 – [2 – (dimetylamino) ethyl] indol – 4 – ol

520-53-6

39

Psilocybine

3 – [2 – dimetylaminoethyl] indol – 4 – yl dihydrogen phosphate

520-52-5

40

Rolicyclidine

1 – (1 – phenylcyclohexy) pyrrolidine

2201-39-0

41

STP, DOM

2,5 – dimethoxy – 4,a – dimethylphenethylamine

15588-95-1

42

Tenamfetamine (MDA)

a – methyl – 3,4 – (methylendioxy) phenethylamine

4764-17-4

43

Tenocyclidine (TCP)

1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl] piperidine

21500-98-1

44

Thiofentanyl

N– (1 [2- (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl]- 4 – propionanilide

1165-22-6

45

TMA

(+) – 3,4,5 – trimethoxy – a – methylphenylethylamine

1082-88-8

Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

DANH MỤC II

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)

TT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

2C-B

4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

66142-81-2

2

2C-E

4 – ethyl – 2,5 – Dimethoxyphenethylamine

71539-34-9

3

Acetyldihydrocodeine

(5a, 6a) -4,5 – epoxy – 3 – methoxy – 17 – methyl – morphinan – 6 – ol acetat

3861-72-1

4

Acetylmethadol

3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane

509-74-0

5

Alfentanil

N– [1 – [2 – (4 – ethyl – 4,5 – dihydro – 5 – oxo-1H – tetrazol – 1 – yl) ethyl] – 4 – (methoxymethyl) – 4 – piperidinyl] – N – phenylpropanamide

71195-58-9

6

Allylprodine

3 – allyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine

25384-17-2

7

Alphameprodine

a– 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine

468-51-9

8

Alphamethadol

a– 6- dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanol

17199-54-1

9

Alphamethylthiofentanyl

N– [1- [1 – methyl- 2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide

103963-66-2

10

Alphaprodine

(a – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine

77-20-3

11

Amphetamine

(±) – a – methylphenethylamine

300-62-9

12

Anileridine

1 – para – aminophenethyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

144-14-9

13

Benzenthidine

1 – (2 – benzyloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

3691-78-9

14

Benzylmorphine

3 – benzylmorphine

36418-34-5

15

Betacetylmethadol

b– 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane

17199-59-6

16

Betameprodine

b – 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – propionoxypiperidine

468-50-8

17

Betamethadol

b– 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol

17199-55-2

18

Betaprodine

b-1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine

468-59-7

19

Bezitramide

1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (2 – oxo- 3 – propionyl -1 – benzimidazolinyl) – piperidine

15301-48-1

20

BZP

1 -Benzylpiperazine

2759-28-6

21

Clonitrazene

(2 – para – chlobenzyl) – 1 – diethylaminoethyl – 5 – nitrobenzimidazole

3861-76-5

22

Lá Coca

23

Cocaine

Benzoyl – 1 – ecgoninmethyloxime

50-36-2

24

Codeine (3 – methylmorphine)

6 – hydroxy – 3 – methoxy-N– methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7

76-57-3

25

Codoxime

Dihydrocodeinone – 6 – carboxymethyloxime

7125-76-0

26

Dexamphetamine

(+) – 2 – amino -1 – phenylpropane

51-64-9

27

Dextromoramide

(+) – 4 [2 – methyl – 4 – oxo- 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine

357-56-2

28

Dextropropoxyphene

a– (+) – 4 – dimethylamino -1,2 – diphenyl – 3 – methyl – 2 – butanol propionate

469-62-5

29

Diampromide

N– [2 – (methylphenethylamino) – propyl] propionalinide

552-25-0

30

Diethylpropion

2-(Diethylamino) propiophenone

90-84-6

31

Diethylthiambutene

3 – diethylamino – 1,1 – di – (2′- thienyl) – 1 – butene

86-14-6

32

Difenoxin

1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylisonipecotic acid

28782-42-5

33

Dihydrocodeine

6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinan

125-28-0

34

Dihydromorphine

7,8 – dihydromorphine

509-60-4

35

Dimenoxadol

2 – dimethylaminoethyl – 1 – ethoxy – 1,1 -diphenylacetate

509-78-4

36

Dimepheptanol

6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol

545-90-4

37

Dimethylthiambutene

3 – dimethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) -1 – butene

524-84-5

38

Dioxaphetyl butyrate

Ethyl – 4 – morpholino – 2,2 – diphenylbutyrate

467-86-7

39

Diphenoxylate

1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

915-30-0

40

Dipipanone

4,4 – diphenyl – 6 – piperidine – 3 – heptanone

467-83-4

41

Drotebanol

3,4 – dimethoxy – 17 methylmorphinan – 6b, 14 – diol

3176-03-2

42

Ecgonine và các dẫn chất của nó

(-) – 3 – hydroxytropane – 2 – carboxylate

481-37-8

43

Ethylmethylthiambutene

3 – ethylmethylamino -1,1 – di – (2’ – thienyl) -1 – butene

441-61-2

44

Ethylmorphine

3 – Ethylmorphine

76-58-4

45

Etonitazene

1 – diethylaminoethyl – 2 para – ethoxybenzyl – 5 – nitrobenzimidazole

911-65-9

46

Etoxeridine

1 – [2 – (2 – hydroxyethoxy) – ethyl] – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

469-82-9

47

Fenethylline

7 – [2 – (a – methylphenethyl – amino) ethyl] theophylline

3736-08-1

48

Fentanyl

1 – phenethyl – 4 – N – propionylanilinopiperidine

437-38-7

49

Furethidine

1 – (2 – tetrahydrofurfuryloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

2385-81-1

50

GHB

g-Hydroxybutyric acid

591-81-1

51

Hydrocodone

Dihydrocodeinone

125-29-1

52

Hydromorphinol

14 – hydroxydihydromorphine

2183-56-4

53

Hydromorphone

Dihydromorphinone

466-99-9

54

Hydroxypethidine

4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

468-56-4

55

Isomethadone

6 – dimethylamino – 5 – methyl – 4,4 – diphenyl – 3 – hexanone

466-40-0

56

Levamphetamine

1 – a – methylphenethylamine

156-34-3

57

Levomethamphetamine

(-) – N,a– dimethylphenethylamine

537-46-2

58

Levomethorphan

(-) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan

125-68-8

59

Levomoramide

(-) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo- 3,3 – diphenyl – 4 -(1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine

5666-11-5

60

Levophenacylmorphan

(-) – 3 – hydroxy – N – phenacylmorphinan

10061-32-2

61

Levorphanol

(-) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan

77-07-6

62

M-CPP (mCPP)

Meta-Chlorophenyl piperazine

6640-24-0

63

Mecloqualone

3 – (o– chlorophenyl) – 2 – methyl – 4 – (3H) – quinazolinone

340-57-8

64

Metazocine

2’ – hydroxy – 2,5,9 – trimethyl – 6,7 – benzomorphan

3734-52-9

65

Methadone

6 – dimethylamino – 4,4 -diphenyl – 3 – heptanone

76-99-3

66

Methadone intermediate

4 – cyano – 2 dimethylamino – 4,4 – diphenylbutane

125-79-1

67

Methamphetamine

dimethylphenethylamine

537-46-2

68

Methamphetamine racemate

(±)- N, a – dimethylphenethylamine

7632-10-2

69

Methaqualone

2 – methyl -3-o– tolyl – 4 – (3H) – quinazolinone

72-44-6

70

Methyldesorphine

6 – methyl – delta– 6 – deoxymor phine

16008-36-9

71

Methyldihydromorphine

6 – methyldihydromorphine

509-56-8

72

Methylphenidate

Methyl – a – phenyl – 2 – piperidineacetate

113-45-1

73

Metopon

5 -methyldihydromorphinone

143-52-2

74

Moramide

2 – methyl – 3 – morpholino – 1,1 – diphenylpropane carboxylic acid

545-59-5

75

Morpheridine

1 – (2 – morpholinoethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

469-81-8

76

Morphine

7,8 – dehydro – 4,5 – epoxy – 3,6 – dihydroxy – N – methylmorphinan

57-27-2

77

Morphine – N – oxide

3,6 – dihydroxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen -7 – N – oxide

639-46-3

78

Myrophine

Myristylbenzylmorphine

467-18-5

79

Nicocodine

6 – nicotinylcodeine

3688-66-2

80

Nicodicodine

6 – nicotinyldihydrocodeine

808-24-2

81

Nicomorphine

3,6 – dinicotinylmorphine

639-48-5

82

Noracymethadol

(±) – a – 3 – acetoxy – 6 – methylamino – 4,4 – diphenyl – heptane

1477-39-0

83

Norcodeine

N– demethylcodeine

467-15-2

84

Norlevorphanol

(-) – 3 – hydroxymorphinan

1531-12-0

85

Normethadone

6 – dimethylamino – 4,4 diphenyl – 3 – hexanone

467-85-6

86

Normorphine

N– demethylmorphine

466-97-7

87

Norpipanone

4,4 – diphenyl – 6 – piperidino – 3 – hexanone

561-48-8

88

Oxycodone

14 – hydroxydihydrocodeinone

76-42-5

89

Oxymorphone

14 – hydroxydihydromorphinone

76-41-5

90

Pethidine

1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

57-42-1

91

Pethidine intermediate A

4 – cyano – 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine

3627-62-1

92

Pethidine intermediate B

4 – Phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

77-17-8

93

Pethidine intermediate C

1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid

3627-48-3

94

Phenadoxone

6 – morpholino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone

467-84-5

95

Phenampromide

N– (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) propionanilide

129-83-9

96

Phenazocine

2’ – hydroxy – 5,9 – dimethyl – 2- phenethyl -6, 7- benzomorphan

127-35-5

97

Phencyclidine

1 – (1 – phenylcyclohexyl) piperidine

77-10-1

98

Phenmetrazine

3 – methyl – 2 – phenylmorpholine

134-49-6

99

Phenomorphan

3 – hydroxy – N – phenethylmorphinan

468-07-5

100

Phenoperidine

1 – (3 – hydroxy – 3 – phenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

562-26-5

101

Pholcodine

3 – morpholinylethylmorphine

509-67-1

102

Piminodine

4 – phenyl – 1 – (3 – phenylaminopropyl) – piperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester

13495-09-5

103

Piritramide

1- (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (1 – piperidino) – piperidine – 4 – carboxylic acid amide

302-41-0

104

P-MMA (pMMA)

Para-methoxy methamphetamine

3398-68-3

105

Proheptazine

1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxyazacycloheptane

77-14-5

106

Properidine

1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid isopropyl ester

561-76-2

107

Propiram

N– (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) – N – 2 – pyridylpropionamide

15686-91-6

108

Racemethorphan

(±) – 3 – methoxy – N– methylmorphinan

510-53-2

109

Racemoramide

(±) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo- 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl)butyl] morpholine

545-59-5

110

Racemorphan

(±) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan

297-90-5

111

Remifentanil

1 – (2 – methoxycarbonylethyl) – 4 – (phenylpropionylamino)-piperidine – 4carboxylic acidmethyl ester

132875-61-7

112

Secobarbital

5 – ally – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid

76-73-3

113

Sulfentanil

N– [4 – (methoxymethyl) – 1- [2 – (2 – thienyl) – ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide

56030-54-7

114

TFMPP

1 [3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine

15532-75-9

115

Thebacon

Acethyldihydrocodeinone

466-90-0

116

Thebaine

3,6 – dimethoxy – N – methyl – 4,5 – epoxymorphinadien – 6,8

115-37-7

117

Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện

118

Tilidine

(±) – ethyl – trans – 2 – (dimethylamino) – 1 – phenyl – 3 – cyclohexene -1 – carboxylate

20380-58-9

119

Tramadol

(±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl- 1-(3 -methoxyphenyl) cyclohexan- 1-ol

27203-92-5

120

Trimeperidine

1,2,5 – trimethyl – 4 – phenyl- 4 – propionoxypiperidine

64-39-1

121

Zipeprol

a– (a – methoxybenzyl) – 4 – (b – methoxyphenethyl) -1- piperazineethanol

34758-83-3

Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

DANH MỤC III

CÁC CHẤT HƯỚNG THẦN ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)

TT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Allobarbital

5,5 – diallylbarbituric acid

52-43-7

2

Alprazolam

8 – chloro – 1- methyl – 6- phenyl – 4Hs – triazolo [4,3 – a][1,4] – benzodiazepine

289981-97-7

3

Aminorex

2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazoline

2207-50-3

4

Amobarbital

5 – ethyl – 5 – isopentylbarbituric acid

57-43-2

5

Barbital

5,5 – diethylbarbituric acid

57-44-3

6

Benzfetamine

N– benzyl – Na – dimethylphenethylamine

156-08-1

7

Bromazepam

7 – bromo -1,3 – dihydro – 5 – (2 – pyridyl) – 2H– 1,4 – benzodiazepin – 2 – one

1812-30-2

8

Buprenorphine

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *