Nhận tiền bồi dưỡng có bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý kỷ luật ở UBND xã không?

Luật sư tư vấn về vấn đề nhận làm hồ sơ xin vào đảng và nhận tiền bội dưỡng mỗi hồ sơ 500 nghìn đồng. Nhận tiền bồi dưỡng vừa bị xử lý kỷ luật khiến trách Đảng vừa bị xử lý kỷ luật khiển trách ở UBND xã có đúng không? Việc bị kỷ luật khiển trách đến tháng 8/2018 là được nâng lương lên bậc 4 nếu như vậy bị chậm nâng lương trong vòng bao nhiêu tháng ?

Nội dung tư vấn: Chào công ty luật minh gia cho tôi xin đc hỏi tôi là công chức lm vc ở uỷ ban nhân dân xã tôi lm nhân viên văn phòng cấp uỷ ở xã trong năm 2017 tôi có làm giúp các quần chúng làm hồ sơ xin vào đảng tôi nhận làm cho họ từ A-Z sau khi làm xong có kết quả quyết định kết nạp đảng và họ có bồi dưỡng cho tôi mỗi người là 500.000₫ và có tất cả là 5 người, sau khi tôi nhận tiền họ trả công cho tôi đã giúp họ làm hồ sơ ? Được vài tháng sau chỉ thấy Huyện uỷ thông báo với xã là tôi đã thu hồ sơ kết nạp đảng của mỗi quần chúng là 500n/hồ sơ? Tôi cũng không biết có đơn kiện tôi hay ko nhưg huyện uỷ chỉ đạo UBKT đảng uỷ xã đi thẩm tra xác minh với các quần chúng tôi đã làm hồ sơ cho họ ? Tôi có nhận tiền bồi dưỡng và bị đang uỷ xã đưa ra kỷ luật đảng ? Sau khi bị kỷ luật đảng ? Lại tiếp tục bị bên ubnd xã kỷ luật tiếp ?

Hỏi: Tôi bị cả UBND xã và đảng uỷ kỷ luật như vậy có đúng không ạ ? Và tôi bị kỷ luật khiển trách đến tháng 8/2018 là tôi được nâng lương lên bậc 4 nếu như vậy tôi bị chậm nâng lương trong vòng bao nhiêu tháng ? Và ko có đơn kiện chỉ nghe thông tin từ huyện uỷ báo ubkt đag uỷ và đảng uỷ đi xác minh ? Tôi có nhận tiền họ và tôi đã giả lại hết số tiền đã nhận và bị kỷ luât đảng bà cả nên UBND xã cho tôi hỏi như vậy đúng không ạ. xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 về Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ của Quy định 102/2017/QĐ-TW về Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm như sau:

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bản thân hoặc người khác được bầu, chỉ định, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đề cử, ứng cử, đi học, thi nâng ngạch, nâng lương, đi nước ngoài trái quy định.

b) Chỉ đạo hoặc yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm người có vi phạm, chưa hết thời hiệu bị kỷ luật hoặc không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

c) Thực hiện không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình về công tác cán bộ; không chấp hành quy định về công tác cán bộ; làm sai lệch hoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan.

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 về Khiển trách của Nghị định 34/2011/NĐ-CP về quy định xử lý kỷ luật công chức như sau:

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ;

2. Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

6. Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

7. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Đối với trường hợp này của bạn, theo như quy định nêu trên có thể thấy bạn sẽ vừa bị xử lý kỷ luật khiển trách Đảng và sẽ vừa bị xử lý kỷ luật khiển trách áp dụng với công chức ở UBND xã bởi lẽ, việc bạn bị xử lý kỷ luật do vi phạm về công tác tại đơn vị còn bên Đảng do bạn vi phạm điều lệ,quy chế nên việc  xử lý của hai đơn vị là độc lập với nhau nên bạn có thể bị xử lý cả hai khi có hành vi vi phạm.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 2 về Chế độ nâng bậc lương thường xuyên của thông tư 08/2013/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động như sau:

3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng (một năm) đối với các trường hp:

– Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

– Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.

đ) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp này thì bạn có thể bị kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hoặc là bị kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên khi bị xử lý kỷ luật khiến trách.

Đối với trường hợp của bạn, Viêc bạn trả lại tiền đã nhận chỉ là một biện pháp khắc phục hậu quả cho nên việc bị xử lý kỷ luật Đảng và xử lý kỷ luật công chức ở UBND xã sẽ vẫn được tiến hành bình thường.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *