Tư vấn về điều kiện hưởng và cách tính lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tên Em là: NT Thuy Sinh năm 10.1969. Hiện em đang công tác tại một Công ty ở Hà Nội. Em làm việc khối hành chính. Em bắt đầu đi làm từ 1.10.1990 đến 12.5.2015. Em nghỉ vào 12.05.2015. Hiện em đang muốn Luật Sư Toàn Quốc tư vấn cho em cách tính lương hưu.Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu

Theo thông tin bạn cung cấp thì tính đến ngày bạn nghỉ việc là tháng 5/2015 bác được 45 tuổi 7 tháng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì “…trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm một tuổi.” Theo đó, tuổi nghỉ hưu của bác sẽ là 46 tuổi.

Do bác chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006, nên bác thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

Bởi vậy để được hưởng lương hưu trong trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì bác cần đáp ứng được điều kiện được quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 được hướng dẫn tại Điều 27  Nghị định 152/2006/NĐ-CP, như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Thứ hai, về cách tính lương hưu.

Cách tính lương hưu được hướng dẫn cụ thể Tại điểm a và điểm b Mục IV.3 Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP như sau:

“a) Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

b) Mức lương hưu hằng tháng theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

– Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đối với người nghỉ hưu trước tuổi được tính như quy định tại điểm a khoản này. Nhưng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm một tuổi.

– Đối với người nghỉ hưu theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì lấy mốc tuổi 60 đối với nam và tuổi 55 đối với nữ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.

– Đối với người nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì lấy mốc tuổi 55 đối với nam và tuổi 50 đối với nữ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.”

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *