Tư vấn về điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật

Xin nhờ luật sư tư vấn cho tôi về thời gian nghỉ hưu nào tốt hơn về lương: Tôi sinh 1956 vào nghề dạy học 1980 . 35 năm đóng bảo hiểm. Nay muốn nghỉ hưu trước 1 năm có được không? Thủ tục thế nào? Nếu nghỉ trước một năm có lợi hơn hay chờ đến tháng 9 năm 2016 lương hưu tốt hơn?

Trả lời: cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới Luật Sư Toàn Quốc chúng tôi! Trường hợp của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện để được nghỉ hưu: được quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Thứ hai, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi: Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và hướng dẫn tại Điều 27 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

– Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và Điều 26, Nghị định 152/2006/NĐ-CP) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

– Đối với trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Như vậy, nếu như bạn không thuộc đối tượng nêu trên theo quy định của pháp luật bạn sẽ chưa được nghỉ hưu.

Thứ ba, về mức lương hưu được hưởng được quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 như sau:

“Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung”.

Như vậy, bạn nên để đủ tuổi nghỉ hưu để được hưởng quyền lợi đầy đủ nhất theo quy định của pháp luật

5/5 (1 Review)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *