Tư vấn về việc nhân viên trường tiểu học có được tăng lương theo Nghị định 17/2015NĐ-CP không ?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi muốn hỏi hiện tôi đang là nhân viên của trường tiểu học, tôi có hệ số lương là 2,26, có hệ số phụ cấp làm tổ trưởng tổ văn phòng là 0,2., Như vậy tôi có được hưởng mức lương tăng 8% cho người có hệ số dưới 2,34 không ạ ! Xin cảm ơn Luật sư !

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Trong những thông tin bạn cung cấp, không nói rõ bạn đang giữ chức vụ gì ? có phải là cán bộ, công chức hay viên chức tại trường tiểu học hay chưa. Hoặc bạn thuộc trường hợp là người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Bởi vậy sẽ có 2 trường hợp đặt ra như sau:

Trường hợp 1: Bạn là cán bộ, công chức, viên chức hoặc là người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn tại trường tiểu học.

Điều 2 Nghị định 17/2015 NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng quy định tăng tiền lương như sau:

” Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015;

h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.”

Theo đó việc áp dụng quy định tiền lương tăng thêm bằng 8% mức lương hiện hưởng, chỉ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Như vậy, nếu bạn là cán bộ, công chức, viên chức hoặc là người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn tại trường tiểu học thì sẽ được tăng thêm 8% mức lương lương hiện hưởng theo quy định của Nghị định 17/2015 NĐ-CP

Trường hợp 2: Bạn là nhân viên thông thường làm việc theo hình thức hợp đồng xác định thời hạn.

Điều 2 Thông tư 32/2015/TT-BTC về thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP có quy định “…Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội…”

Như vậy, việc tăng lương theo Nghị định 17/2015NĐ-CP đối với người lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, thì chỉ áp dụng đối với người lao động làm việc dưới hình thức hợp đồng không xác định thời hạn. Bởi vậy, nếu bạn đang làm việc theo hình thức hợp đồng xác định thời hạn thì sẽ không được tăng lương theo quy định tại Nghị định này.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *