Vấn đề rút tiền bảo hiểm đã đóng cho công ty ?

Câu hỏi tư vấn: Tôi đã làm tại công ty may HL được 3 năm 6 tháng .Bây giờ,tôi đã nghỉ việc ở đó .Và công ty đã trả lại sổ bảo hiểm cho tôi.Hỏi: Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi muốn rút số tiền bảo hiểm đã đóng có được không ? Và nếu có thì thủ tục ,cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết vấn đề này ?

Trả lời tư vấn:Đối với thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau :

Theo quy định của pháp luật về luật bảo hiểm xã hội 2006 đối với những trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần .

Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
d) Ra nước ngoài để định cư.  

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Điều 30. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 55 và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
d) Ra nước ngoài để định cư.

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Do bạn mới chỉ làm việc tại công ty 3 năm 6 tháng sau đó nghỉ việc và được trả lại sổ bảo hiểm xã hội .Nay bạn muốn rút tiền bảo hiểm xã hội từ sổ thì bạn nộp hồ sơ xin hưởng mức bảo hiểm xã hội một lần cho cơ quan bảo hiểm để họ giải quyết cho bạn.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *