Viên chức thôi việc để đi làm ở đơn vị khác được không?

Hỏi: Chào Luật sư. Cho tôi hỏi: Tôi đang là viên chức của một đơn vị trường học thuộc quản lí của Phòng giáo dục A. Nay tôi lại trúng tuyển vào một đơn vị trường học thuộc Phòng giáo dục B. Vậy tôi có thể chuyển công tác được không? ( Khi tham gia thi tuyển ở đơn vị B tôi chưa được thông báo trúng tuyển ở đơn vị A) Kính mong sự giúp đỡ tư vấn của Luật sư.
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện nay bạn đang là viên chức tại một trường học thuộc sự quản lý của phòng giáo dục A và đồng thời cũng trúng tuyển vào viên chức tại trường học của phòng giáo dục B. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc thay đổi vị trí việc làm được quy định như sau:

Điều 32 – Luật viên chức 2010. Thay đổi vị trí việc làm

1. Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

2. Việc lựa chọn viên chức vào vị trí việc làm còn thiếu do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng làm việc hoặc có thay đổi chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 và Điều 31 của Luật này.

Căn cứ theo quy định trên của pháp luật, bạn có thể được thuyên chuyển công tác sang đơn vị mới nếu như đươn vị mới có nhu cầu nhận thêm người và đơn vị cũ đồng ý cho bạn thuyên chuyển công tác. Vị trí làm việc mới được sắp xếp phù hợp với trình độ chuyên môn của bạn.

Tuy nhiên, nếu như không có quyết định thuyên chuyển công tác của đơn vị hiện nay bạn đang công tác thì bạn có thể tiến hành theo hướng xin nghỉ việc tại đơn vị. Căn cứ:

Điều 29 – Luật viên chức 2010. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

Căn cứ theo quy định trên của pahsp luật, bạn hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với đơn vị đang công tác hiện tại. Về thời gian báo trước phải phụ thuộc vào loại hợp đồng ký kết của bạn với đơn vị. Khi chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ, bạn hoàn toàn có thể tiếp tục công tác tại đơn vị mới.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *