Xin trợ giúp tính lương bình quân hưởng chế độ 01 lần

Xin trợ giúp tính lương bình quân hưởng chế độ 01 lần

Luật sư tư vấn về mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội và mức hưởng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi nghỉ việc từ tháng 05/2017 với thời gian đóng BHXH là 10 năm 09 tháng. Với 02 thời kỳ đóng BHXH theo thang bảng lương nhà nước và mức tối thiểu vùng cụ thể như sau:

1. Từ tháng 08 đến tháng 09/2006: Hệ số: 1.67; Căn cứ đóng: 584.500đ (02 tháng)

2. . Từ tháng 10 đến tháng 12/2006: Hệ số: 1.67; Căn cứ đóng: 751.500đ (03 tháng)

3. Từ tháng 01 đến tháng 12/2007 Hệ số: 1.80; Căn cứ đóng: 810.000đ (12 tháng)

4. Từ tháng 01 đến tháng 12/2008: Hệ số: 1.80; Căn cứ đóng: 972.000đ (12 tháng)

5. Từ tháng 01 đến tháng 04/2009: Hệ số: 1.80; Căn cứ đóng: 972.000đ (04 tháng)

6. Từ tháng 05 đến tháng 05/2009: Hệ sô: 1.80; Căn cứ đóng: 1.170.000 (01 tháng);

Như vậy, thời gian đóng BHXH theo thang bảng lương Nhà nước: 34 tháng = 02 năm 10 tháng;

7. Từ tháng 06/2009 đến tháng 06/2009: Không tham gia do thất nghiệp

8. Từ Tháng 07/2009 đến tháng 12/2009: Căn cứ đóng: 810.000 đ (06 tháng)

9. Từ Tháng 01/2010 đến tháng 12/2010: Căn cứ đóng: 810.000 đ (12 tháng)

10. Từ Tháng 01/2011 đến tháng 03/2011: Căn cứ đóng: 810.000 đ (03 tháng)

11. Từ tháng 04/2011đến tháng 07/2011: Không đóng do nghỉ thai sản (04 tháng)

12. Từ Tháng 08/2011 đến tháng 09/2011: Căn cứ đóng: 1.050.0000 đ (02 tháng)

13. Từ Tháng 10/2011 đến tháng 12/2011: Căn cứ đóng: 1.550.0000 đ (03 tháng);

14. Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2012: Căn cứ đóng: 1.550.0000 đ (12 tháng);

15. Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013: Căn cứ đóng: 1.800.0000 đ (12 tháng);

16. Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014: Căn cứ đóng: 2.100.0000 đ (12 tháng);

17. Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015: Căn cứ đóng: 2.400.0000 đ (12 tháng);

18. Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016: Căn cứ đóng: 2.700.0000 đ (12 tháng)

19. Từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2017: Căn cứ đóng: 2.700.0000 đ (05 tháng).

Như vậy, thời gian đóng BHXH theo mức tối thiểu vùng: 95 tháng = 07 năm 11 tháng; Tổng cộng, thời gian đóng BHXH: 10 năm 09 tháng; Vậy nhờ quý Cty tính giúp lương bình quân tháng và đến 05/2018 tôi xin hưởng BHXH 01 lần thì mức hưởng là bao nhiêu? Xin chân thành cám ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Luật Sư Toàn Quốc, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về lương bình quân tháng

Bạn là đối tượng vừa thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo quy định tại 3 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 9 Nghị định 115/2015/ NĐ-CP:

Tại khoản 3 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này”. 

Khoản 3 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện điều này quy định:

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều này căn cứ vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp chưa đủ số năm quy định tại Khoản 1 Điều này thì tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Cụ thể: Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước (A) là:

A = (1.67 x 584,500 x 2) + (1.67 x 751,500 x 3) + (1.8 x 810,000 x 12) + (1.8 x 972,000 x 12) + (1.8 x 972,000 x 4) + (1.8 x 1,170,000 x 1) = 53,312,845.

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (B):

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 42/2016/TT-BLDTBXH  thì:

“Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng”.

Theo đó:

B = (810,000 x 6 x 1.62) + (810,000 x 12 x 1.48) + (810,000 x 3 x 1.25) + (1,050,000 x 2 x 1.25) + (1,550,000 x 03 x 1.25) + (1,550,000 x 12 x 1.15) + (1,800,000 x 12 x 1.08) + (2,100,000 x 12 x 1.03) + (2,400,000 x 12 x 1.03) + (2,700,000 x 12 x 1.00) + (2,700,000 x  5 x 1.00) = 179,971,800.

Mbqtl = (53,312,845 + 179,971,800 ) : 129 = 1,808,408.

Do vậy, mức bình quân tháng lương đóng bảo hiểm sẽ là 1,808,408 đ.

Thứ hai, về mức hưởng được xác định theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP cụ thể:

“Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, với mỗi năm đóng BHXH trước 2014 bạn sẽ được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm và đối với mỗi năm đóng BHXH sau 2014 bạn sẽ được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm.

Theo quy định tại khoản khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH thì: “Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm”.

Theo đó, trước năm 2014 bạn đóng được 7 năm 4 tháng BHXH, nên mức BHXH một lần là: 1,5 x 7 x 1,808,408 = 18,988,284 đ (chỉ tính năm tròn, có tháng lẻ chuyển sang giai đoạn sau 2014 để tính tiếp);

Và sau năm 2014 bạn đóng được 3 năm 5 tháng BHXH, cộng với 4 tháng lẻ trước 2014 và theo nguyên tắc làm tròn thì được tính bằng 4 năm, nên mức BHXH một lần là: 2 x 4 x 1,808,408 = 14,467,264 đ.

Như vậy, tổng số tiền BHXH 1 lần mà bạn được hưởng là: 18,988,284 đ + 14,467,264 đ  =  33,455,548 đ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Sư Toàn Quốc về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi – Số điện thoại liên hệ: 0926 220 286 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Trần Thị Thìn – Luật Sư Toàn Quốc

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *